Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie 20 februari 2020

Algemene Voorwaarden Stichting Vocal Center
Gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vocal Center en een opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de directie en medewerkers van Vocal Center. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Vocal Center en een opdrachtgever, waarvoor Vocal Center derden inschakelt, zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
1.3 Algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden of bepalingen van een dergelijke strekking van een opdrachtgever zijn op overeenkomsten met Vocal Center niet van toepassing. Vocal Center sluit toepasselijkheid daarvan expliciet uit.
1.4 In het geval dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd zouden worden, dan blijft het verder in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
1.5 Vocal Center accepteert opdrachten van zowel natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede van (rechts)personen die wel in die hoedanigheid handelen. De bepalingen van deze voorwaarden zijn voor wat betreft strijdigheid met het geldende consumentenrecht op overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet van toepassing. De overige bepalingen blijven onverkort van toepassing.
1.5 Indien Vocal Center niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat deze bepalingen niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6 De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een repeterend karakter en op later met Vocal Center gesloten vereenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.7 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Vocal Center een opdracht verstrekt of diensten inkoopt. Waar in deze overeenkomst opdrachtgever staat, dient in dit kader, wanneer van toepassing, ook opdrachtnemer gelezen te worden.
1.8 Indien opdrachtgever Vocal Center een opdracht verstrekt diensten te leveren aan zijn/haar kinderen zijn deze voorwaarden zowel op de opdrachtgever als op zijn/haar kinderen van toepassing.

Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vocal Center zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2 Vocal Center kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever de offerte of aanbieding van Vocal Center schriftelijk of mondeling bevestigd is. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vocal Center daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vocal Center daarmee uitdrukkelijk instemt.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vocal Center niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Indien geen sprake is van een offerte of aanbieding van Vocal Center maar van een verklaring van opdracht van de zijde van de opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand op het moment dat Vocal Center de verstrekte opdracht aanneemt en bevestigt.
2.7 Vocal Center behoudt zich het recht voor méér werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of de aanvaarding uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden
in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal op de hoogte gesteld worden van deze aanvullende werkzaamheden.
2.8 Indien geen overeenkomst tot stand komt en Vocal Center heeft aantoonbaar kosten gemaakt met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst is zij gerechtigd deze kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever met wie geen overeenkomst tot stand kwam.

Artikel 3 Contractsduur, uitvoering en wijziging
3.1 De overeenkomst tussen Vocal Center en opdrachtgever die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2 Alle andere opdrachten, dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Vocal Center derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vocal Center dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.4 Vocal Center heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Indien door Vocal Center of door door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6 Vocal Center is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk  overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vocal Center zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vocal Center een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.9 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vocal Center gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Vocal Center daardoor direct of indirect ontstaan.
3.10 Indien Vocal Center met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Vocal Center niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4 Informatieplicht, reserveren, afmelden
4.1 De opdrachtgever is verplicht Vocal Center in te lichten omtrent de geestelijke- en/of lichamelijke gezondheid van haarzelf en eventuele werknemers en/of kinderen die cursussen of lessen van Vocal Center volgen.
4.2 Aan de hand van deze informatie is Vocal Center gerechtigd diensten aan opdrachtgever of (één of meer van) haar werknemers te weigeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Vocal Center en derden voor niet juist of onvolledig verstrekte informatie.
4.3 Opdrachtgever dient de af te nemen diensten tijdig bij Vocal Center te reserveren, zodat Vocal Center daarmee rekening kan houden in haar planning. Indien een reservering of aanvraag niet tijdig is gedaan en e.e.a. is voor Vocal Center niet meer in te plannen, dan behoudt Vocal Center zich het recht voor de datum en tijd van de reservering of aanvraag in overleg met opdrachtgever te wijzigen.
4.4 Voor het annuleren van lessen c.q. cursussen door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende. Annuleren van gereserveerde lessen is tot 48 uur voor aanvang kosteloos. Bij een annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de les behoudt Vocal Center zich het recht voor om de kosten voor 100% in rekening te brengen. Voor Workshops is het annuleren van deelname kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de workshop. Bij een annulering van deelname aan een workshop binnen 14 dagen voor aanvang, behoudt Vocal Center zich het recht voor om de kosten voor 100% in rekening te brengen. Annuleringen dienen te worden doorgegeven via de desbetreffende coach. De contactgegevens van de coach worden vermeld in de bevestigingsmail en de herinneringsmail die voorafgaand aan de les/workshop/cursus worden verstuurd en zijn ook altijd op te vragen via info@vocalcenter.nl.
4.5 Voor het annuleren van diensten gereserveerd door een (rechts)persoon handelende in de uitoefening van een beroep op bedrijf en welke opdrachten van grotere omvang of met een repeterend karakter zijn, geldt dat annuleren tot één week voor de aanvang van de eerste les c.q. eerste cursusonderdeel kosteloos geannuleerd kan worden. Daarna wordt het volledig overeengekomen bedrag doorberekend.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 Vocal Center is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Vocal Center ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Vocal Center kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2 Voorts is Vocal Center bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vocal Center kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vocal Center op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Vocal Center de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien Vocal Center tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Vocal Center gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vocal Center, zal zij in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vocal Center extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vocal Center anders aangeeft.
5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vocal Center vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vocal Center op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Vocal Center is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vocal Center geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen het eigen bedrijf of dat van derden daaronder begrepen. Vocal Center heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vocal Center zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Vocal Center kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Voorzoveel Vocal Center ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium, betaling, incassokosten en reclames
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is Vocal Center gerechtigd haar tarief dienovereenkomstig te wijzigen.
7.2 De frequentie waarmee gefactureerd zal worden wordt door partijen overeengekomen.
7.3 Betaling dient steeds, zonder aftrek, korting of schuldverrekening in Euro’s te geschieden door overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning tot ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vocal Center verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.6 Alle in redelijkheid door Vocal Center in verband met de niet – of niet tijdige- nakoming nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso-)kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor buitengerechtelijke invordering worden door partijen vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
7.7 Vocal Center is te allen tijde bevoegd om van Opdrachtgever te verlangen onverwijld (aanvullende) zekerheid te stellen in een door Vocal Center te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever vervolgens nalaat om een dergelijke zekerheid te stellen is Vocal Center gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Vocal Center verschuldigd is, uit welke hoofde ook, direct opeisbaar.
7.8 In het geval de opdracht gegeven wordt door meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
7.9 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen tien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen tien dagen na de ontdekking van het gebrek indien de  Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Vocal Center kenbaar te worden gemaakt. Een reclame van Opdrachtgever schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Vocal Center jegens opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is vermeld.
8.2 Indien Vocal Center op basis van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.3 Indien Vocal Center aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vocal Center beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de factuur, althans tot (het gedeelte van) de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van Vocal Center is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5 Vocal Center is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vocal Center aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan haar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Vocal Center is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vocal Center of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8.7 Vocal Center heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. Opdrachtgever dient zijn medewerking hieraan te verlenen.
8.8 Vocal Center is niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die door Opdrachtgever aan Vocal Center, schade die voortkomt uit het niet nakomen van de informatieplicht van Opdrachtgever zoals genoemd in artikel 3 of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Vocal Center ingeschakelde hulppersonen (werknemers daar niet onder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Vocal Center verbonden organisatie;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de gergelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever;
– beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Vocal Center of derden;
– schade, welke slechts had kunnen worden voorkomen door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Vocal Center geldende weten regelgeving of gedrags- en beroepsregels, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
8.8 Opdrachtgever en Vocal Center zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade tengevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Vocal Center zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
8.9 De Opdrachtgever vrijwaart Vocal Center voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vocal Center toerekenbaar is. Indien Vocal Center uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vocal Center, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vocal Center en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
8.10 Opdrachtgever vrijwaart Vocal Center van alle aanspraken van derden, voor het geval zij op grond van de wet en/of beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Vocal Center in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendom
9.1 Vocal Center behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere regelgeving omtrent intellectuele- en industriële eigendom. Vocal Center heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die rechten, waaronder mede zijn begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, (model)contracten en andere geestesproducten van Vocal Center, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren.

Artikel 10 Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vocal Center partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Vocal Center is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vocal Center het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3 In afwijking van het vorige lid kunnen partijen bij een geschil ook overeenkomen welke rechter van het geschil kennis dient te nemen. Tevens zijn partijen bevoegd tot overeenkomst te komen omtrent andere wijzen van geschilbeslechting.
10.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 Herroepingsrecht, garantie en retourvoorwaarden bij aankoop producten
Herroepingsrecht bij producten:
Consument

11.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
11.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of, als de levering uit meerdere zendingen bestaat, de dag dat het laatste product is ontvangen. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode telt de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
11.3 Na de dag van melding van ontbinding van de consument aan Vocal Center, heeft de consument nog 14 dagen extra om het product retour te sturen. Neem contact met ons op voor het retouradres. De kosten voor retourzending zijn voor de consument. Als u als consument een product terugstuurt, bent u verantwoordelijk voor het risico van het terugsturen – schade of zoekraken -. Bewaart u daarom altijd uw verzendbewijs of als het een duurder product is, stuurt u het dan aangetekend of verzekerd terug. Bij schade aan producten bij retourontvangst wordt het schadebedrag verminderd op het terug te betalen aankoopbedrag.
Het aankoopbedrag (eventueel verminderd met het schadebedrag) wordt retour betaald, meestal binnen 14 werkdagen, maar altijd binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen. Wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd, worden ook de aanvankelijke verzendkosten terug betaald. Maakt u gebruik van het herroepingsrecht, dan moet het product ongeopend/ongebruikt met alle toebehoren, in de originele staat en verpakking worden teruggestuurd.
11.4 Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn producten die om hygiënische redenen, of als de verzegeling is verbroken, niet kunnen worden geretourneerd. Dat zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend neusdouches, vernevelaars, bubbelbuisjes en oordoppen/earplugs. Ook producten op maat, cadeaubonnen en tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd.

Ondernemers
Voor bestellingen door ondernemers van producten geldt geen wettelijk herroepingsrecht. Neem bij vragen contact met ons op via webshop@vocalcenter.nl.

Garantie en retourvoorwaaren bij producten:

Wanneer sprake is van niet goed functionerende producten, geldt wettelijke garantie voor zowel consumenten als ondernemers. Neem contact met ons op voor het retourzenden via webshop@vocalcenter.nl. U hebt dan recht op kosteloze reparatie, een nieuw product of terugbetaling van het aankoopbedrag, nadat door ons is vastgesteld dat het product niet functioneert.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden
11.1 Vocal Center is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze daarvan op de hoogte werd gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Vocal Center te kennen geeft tegen de wijzigingen bezwaar te hebben. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen van toepassing totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

Aanvulling Algemene Voorwaarden t.b.v. Vocal Center Kids

Deze Aanvulling geldt specifiek voor producten van Vocal Center Kids. De Algemene Voorwaarden
blijven onverminderd van kracht.

Betalingen
• Losse zanglessen worden per les gefactureerd.
• Voordeelbundels kunnen vooraf in één keer voldaan worden of per les worden gefactureerd. In het
laatste geval ondertekent de ouder/verzorger een overeenkomst. Lessen die ingekocht zijn via een
voordeelbundel dienen binnen één jaar na aankoopdatum afgenomen te zijn. Gebeurt dit niet, dan
komen de resterende lessen zonder restitutie van het lesgeld te vervallen. De niet afgenomen lessen
worden zonder uitzonderingen achteraf gefactureerd. Een bundel is persoonsgebonden.
• Groepszanglessen kunnen vooraf in één keer voldaan worden of per maand worden
gefactureerd (het aantal lessen dat de betreffende maand gegeven zijn/zullen worden). Bij betaling
per les ondertekent ouder/verzorger een overeenkomst voor de reeks.
• Bij het Jeugd Popkoor & de Musicallessen ondertekent ouder/verzorger een overeenkomst en schrijft
deze zijn/haar kind daarbij in voor minimaal 6 maanden. Daarna heeft ouder/verzorger de keus om de
overeenkomst door te zetten voor weer 6 maanden tegen hetzelfde tarief of maandelijks opzegbaar
tegen een hoger tarief. De kosten van deze lessen worden per maand vooraf gefactureerd. Is de
maand waarin het kind start geen volledige maand meer, dan betaalt ouder/verzorger eerst de
resterende lessen van de maand, voor het maandtarief in gaat. De kosten voor het jeugd popkoor en
de musicallessen zijn verspreid over 10 maanden waarin de lessen gegeven worden (sept t/m
juni) en is daarom een vast maandbedrag ongeacht het aantal lessen dat deze maand
gegeven zijn/zullen worden.

Proeflessen
Vocal Center Kids heeft geen gratis proeflessen tenzij dit in een speciale actie is
aangegeven. Een eerste ‘proefles’ is dus tegen regulier tarief, maar wel vrijblijvend. Ook voor
groepslessen, jeugd popkoren en musicallessen zodat het kind/de leerling de lessen eerst kan
ervaren voor er ingeschreven moet worden.

Annuleren/afwezigheid in de lessen
Losse zanglessen en lessen in een voordeelbundel kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos
gewijzigd of geannuleerd worden. Wanneer het kind deelneemt aan een groepslessen reeks, jeugd
popkoor of musical dient bij afwezigheid, wanneer er wel les is, gewoon betaald te worden.

Eindpresentaties en voorstellingen
Voor eindpresentaties en voorstellingen vragen we een bijdrage van onze leerlingen en
entreegeld voor het dekken van de kosten. Deelname aan deze eindpresentaties en
voorstellingen zijn niet verplicht.

Persoonlijke gegevens en privacy
De gegevens die Vocal Center Kids verzamelt tijdens de inschrijving voor de lessen worden
vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden gebruikt om te informeren over lessen of administratieve zaken. Persoonsgegevens worden door ons nooit aan derden verstrekt,
tenzij we daartoe wettelijk zijn verplicht. Wijzigingen in deze gegevens dienen schriftelijk (per
mail) te worden doorgegeven aan info@vocalcenterkids.nl.

Aansprakelijkheid
Vocal Center (Kids) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of
vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, repetities of voorstellingen.